Technický popis

Panelový dekodér

Návod k obsluze

Upozornění: tento překlad je duševním vlastnictvím společnosti adigital s.r.o. Kopírování bez souhlasu této společnosti znamená porušení autorského zákona.

1 PANELOVÝ DEKODÉR

Panelový dekodér slouží k vytvoření ovládacího panelu kolejiště. Panel je s kolejištěm spojen jediným kabelem LocoNet a může ovládat veškeré komponenty na kolejišti, např. výhybky a návěstidla. Funkce ovládacích tlačítek a indikačních LED se konfigurují pomocí hodnot v konfiguračních systémových proměnných SV (SV = system variable) a nastavují se pomocí programovací aplikace MGP LocoNet Decoder Programmer. Tu je možné stáhnout z internetu přes Obchod Play. Je k dispozici pouze pro OS Android. Jazyk aplikace se nastaví automaticky podle nastavení mobilu nebo tabletu.

Dekodér je napájen z 5 V stejnosměrného napětí prostřednictvím svorek + 5V. V provedení od srpna 2023 s černou základní deskou (od června 2023) je napájení realizováno z kabelu LocoNetu. Pokud chcete dekodér použít s napájením z rozvodu 5 V jako dosud, je třeba na desce odstranit propojky LN-P.1 a LN-P.2!

u větších ovládacích panelů s několika panelovými dekodéry může být nutné použít externí síťový zdroj, přivádějící do panelu 5 V napětí.

Tlačítka se připojují do svorek 1 – 16, indikační LED se připojují prostřednictvím sériové sběrnice přes drivery LED3, LED6 nebo LED12 následujícím způsobem:

Celkem lze použít až 64 LED. Pro propojení lze používat běžné kabely s konektory pro modelářská serva.

1.1 ADRESA DEKODÉRU

Dekodér má hlavní adresu (uloženou v SV 21). Výchozí adresa je 20. Tato adresa se používá při konfigurování dekodéru a musí být na LocoNetu jedinečná. Adresu je možné změnit pomocí programovací aplikace zadáním nové adresy do SV21. Pamatujte si, že se nová adresa uplatní až při příštím spuštění, po změně adresy je proto nutné odpojit a opět připojit napájení dekodéru.

1.2 TLAČÍTKA

Pro ovládání výhybek a dalšího příslušenství se používají tlačítka. K jednomu dekodéru lze připojit 16 tlačítek. Jeden pól tlačítka se připojí do svorky "0 Volt", druhý do příslušné vstupní svorky dekodéru.

Tlačítka jsou číslována 1 – 16 a aktivace která nastane při stisku tlačítka se konfiguruje v SV 30 a následujících. V programovací aplikaci se konfigurují v položce "Vstupy ".

1.1.1 TYPY VSTUPŮ

Aktivací tlačítka je možné vytvořit různé typy hlášek.

Příkazy pro změnu stavu spínače nebo výhybky je možné programovat jako

  • "Tlačítko" – příkaz pro změnu z aktuálního do opačného stavu
  • "Do odbočky"– příkaz pro přestavení výhybky do odbočení
  • "Přímo" – příkaz pro přestavení výhybky do polohy přímo
  • "Přímo/Do odbočky" – při stisknutí tlačítka je odeslán příkaz pro stav "přímo", při uvolnění je odeslán příkaz pro stav "odbočka". Toto nastavení se používá pro tlačítka typu přepínače s dvěma fixními stavy (zap/vyp).

Stavové hlášky představují hlášky jako např. indikaci stavu obsazení koleje. Jsou obdobné jako u příkazů pro výhybky, varianty jsou "Přepnutí" (změna stavu), "Volno" "obsazeno" a "obsazeno/volno".

  • "Vyzvat" je hláška požadující aby všechny dekodéry ohlásily jejich stav u výhybek, obsazenost, atd. Používají se například pro rozsvícení panelu s aktuálním stavem jednotlivých prvků. Tato hláška může být poslána automaticky při zapnutí panelového dekodéru (SV24, "Výzva po zapnutí), lze ji ale odeslat i tlačítkem.

"Adresa kombinace" znamená, že slouží pro dvoutlačítkové ovládání, ale definice tohoto příkazu je v jiném dekodéru. Stisk tlačítka sdělí druhému dekodéru polohu tlačítka a tento dekodér pak realizuje dvoutlačítkové ovládání.

Tuto adresu je možné vybrat libovolně, ale nesmí být totožná u jiného dekodéru používajícího dvoutlačítkovou definici.

Od verze 9 lze rovněž z panelu odeslat hlášku "stav výhybky".

Jsou obdobné jako u příkazů pro výhybky, varianty jsou "Přepnutí" (změna stavu), "Volno" "obsazeno" a "obsazeno/volno".

1.2.2. ADRESY VSTUPŮ

Je-li vstup aktivován stiskem tlačítka, odešle se zpráva která je pro tento vstup konfigurována.

Tato zpráva je odeslána některému prvku na kolejišti, například výhybce nebo návěstidlu. V zadání "Adresa vstupu" je definována adresa tohoto prvku.

1.2.3 VSTUP, INICIACE

Od dekodéru verze 9 je možné nastavit vstup tak, aby došlo při zapnutí k jeho iniciaci.

Znamená to že dekodér přečte stav vstupu a odešle odpovídající hlášku.

To není běžné chování, ale může být v některých případech potřebné.

Příkladem může být je-li používáno "zapnutí klíčem" pro zamčení nebo odemčení panelu. Jestliže je zámek v zamčeném stavu, je potřeba přečíst vstup a odeslat hlášku pro zamčení všem příslušným prvkům. To pak zajistí zamčený stav panelových dekodérů při zapnutí.

1.2.4 VSTUP, S MOŽNOSTÍ ZAMČENÍ

Je-li dekodér zamčen, vstupy které jsou definovány jako "umožňují zamčení" budou uzamčeny.

1.3 LED

Pro indikaci stavu prvků, např. výhybek, návěstidel atd. se používají LED. Jeden dekodér může ovládat až 64 LED. LED se nepřipojují přímo k dekodéru, ale přes samostatné drivery. K dispozici jsou tři typy driverů, pro 12, 6 nebo 3 LED. Drivery se k dekodéru připojují přes sériovou sběrnici, a lze jich připojit libovolný počet do maxima 64 LED.

LED ukazují stav prvku na základě zprávy na LocoNetu a ukazují příslušný stav jakmile se na LocoNetu tato zpráva objeví.

Dekodér lze konfigurovat tak, aby se LocoNet dotázal na současný stav. Tato funkce se konfiguruje v SV24.

Výhybky mají dva normální stavy, "přímo" a "do odbočky". Jestliže se výhybka pohybuje mezi těmito dvěma stavy, je zde třetí stav, "neznámý". Jestliže dekodér ovládající výhybku může indikovat tento třetí stav, je možné mít příslušnou LED nastavenu na blikání. Tento stav se konfiguruje v SV 25.

(Servo dekodéry od MGP tento stav mohou používat a v servodekodéru se to konfiguruje v SV 42).

Jas LED

Jas LED se konfiguruje v SV 100.

Počínaje verzí 3 software dekodéru mohou mít různé LED odlišný jas. LED je možné sdružovat až do 8 různých skupin, kde může mít každá skupina určitý jas.

Do které skupiny příslušná LED patří se určuje v SV104 a dále v položce "číslo skupiny intenzity". Jas skupiny se definuje v SV 90-97, "Skupina intenzity X, hodnota intensity".

Pozor, SV100 "LED hlavní intenzita" stále určuje jas všech LED.

Individuální nastavení skupin intenzity je relativní k základnímu nastavení v SV100. Hodnota intenzity jednotlivých skupin je procentem základního nastavení.

Příklad:

Máte určitý počet červených a zelených LED, majících stejnou intenzitu – ty mohou patřit do skupiny 0 (výchozí). Některé bílé LED však mají velmi intenzivní svit a ty je možné zařadit do skupiny 1. Intenzita skupiny 1 je pak snížena z výchozí 100 (%) na např. 25 (%).

Ovládání LED

Pro hledání poruch atd. lze na okamžik po zapnutí rozsvítit všechny LED. To se programuje v SV25.

Je také možné zahájit pořadí v němž se jednotlivé LED postupně přepnou do stavu zapnuto a vypnuto, počínaje LED1 až po určený počet LED (SV26). Není-li testování v pořadí používáno, musí mít SV 26 hodnotu O.

1.4 DŮLEŽITÉ INFORMACE K OVLÁDÁNÍ VÝHYBEK A JEJICH STAVU

Technika ovládání výhybek je založena na obousměrné komunikaci s výhybkou, jedna zpráva je odeslána jako "příkaz pro výhybku", například "přehodit výhybku 100 do polohy PŘÍMO" a poté výhybka odpoví zprávou o stavu výhybky, např. "Výhybka 100 v poloze PŘÍMO".

Tlačítka ovládající výhybky tedy posílají "příkaz pro výhybku".

Příslušně naprogramovaná LED potom ukazuje polohu výhybky na základě poslechu zprávy "stav výhybky.

Některé typy výhybkových dekodérů jiných výrobců, například běžné spínací dekodéry, nemohou poskytnout informaci o stavu!

Jestliže jste definovali tlačítko pro ovládání výhybky a dvojici LED pro indikaci polohy, LED potom nebudou reagovat, protože nebyla vrácena informace o stavu.

"Tlačítko" rovněž využívá hlášku "stav výhybky!. Příkaz "příkaz k přestavení" je poslán pro opačný stav než výhybka aktuálně má a jestliže chybí zpráva o skutečném aktuálním stavu, pak funkce "Tlačítko" bude při příští aktivaci vysílat příkaz pro tentýž stav. To se změní pouze v případě, je-li přijata zpráva jakmile ke změně stavu dojde.

Má-li být panelový dekodér používán například se starými spínacími dekodéry, existuje (od verze 9) podpora pro automatické generování hlášek o stavu výhybky. Viz kapitola 9 "Automatická odpověď pro externí výhybkové dekodéry".

Další množností je změna chování "Přestavení výhybky". Místo očekávání odpovědi o stavu výhybky může dekodér při stisknutí tlačítka střídavě posílat příkazy "do odbočky" a "přímo". To lze u dekodéru od verze 9 nastavením SV "Použít příkaz k přestavení výhybky bez odpovědi" na "Ano". Tuto možnost používejte jen ve výjimečných případech. Doporučeným nastavením je použití normálního chování se zprávami o stavu.

2 VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST LED

Od verze 9 lze nastavit aby byl stav LED při požadavku na rozsvícení závislý na jiné LED.


Příklad:

Zhlaví obsahuje výhybky t1 – t4. Stav každé výhybky je zobrazen dvěma LED. U každé výhybky je vždy jedna LED rozsvícená a druhá LED zhasnutá – viz následující obrázek:

Má-li být zobrazen jen stav LED u výhybek které jsou součástí cesty, lze použít funkci závislosti LED. Aby toho bylo dosaženo, musí být u LED číslo 3 až 8 definováno vždy číslo LED předcházející. LED 7 musí být závislá na LED 2, a bude na následujícím obrázku zhasnutá, protože je zhasnutá LED2. LED3 závisí na LED1 a je tedy rozsvícená, protože svítí LED1:

Nastavení podle tohoto příkladu bude: 3 a 4 závisí na 1, 5 a 6 na 3, 7 a 8 na 2.

2.1 SKUPINY LED

Závislost LED normálně definuje jinou LED. Jestliže je LED závislá na více než jedné LED, mohou být definovány skupiny LED. Je možné definovat 12 skupin, každá může obsahovat až 4 LED.

Skupina LED je definována jako rozsvícená, bude-li rozsvícená jedna nebo více LED v této skupině.

Na tomto obrázku je zhlaví proti předchozímu obrázku rozšířeno o další příchozí kolej s výhybkou 15. LED 3 se rozsvítí jestliže budou rozsvícené LED 9 a 10. V tomto případě lze definovat skupinu tvořenou 9 a 10 a 3 (a 4) se nastaví jako závislé na této skupině.

3 CESTY

"Cesty" se používají pro nastavení určitého počtu výhybek jedním příkazem, pro nastavení cesty z jedné koleje na jinou. Může to být například z vjezdové traťové koleje na některou staniční kolej.

Cesta bude mít vlastní adresu a může být aktivována běžným spínačem zadáním hlášky "Výhybka přímo" pro tuto adresu.

LED která byla pro tuto adresu definována má být rozsvícena, jestliže je cesta správně nastavena. Status je normální "zpětné hlášení stavu výhybky" a bude ve stavu "přímo", je-li cesta správně nastavena.

Podpora pro Cesty se nachází v SV 400 a dále.

Počínaje dekodéry verze 9 lze u cest definovat zpoždění. Zpoždění se bude vztahovat na příkazy pro výhybky obsažené v cestě. To může být užitečné, jestliže například budou použity motorické pohony s velkým proudovým odběrem a neměly by být aktivovány současně.

4 KOMBINACE TLAČÍTEK

Pro některé funkce, například stavění cest na ovládacím panelu, může být zajímavá možnost zadat příkaz pro postavení cesty kombinací dvou tlačítek.

Bude-li stisknuto tlačítko u vjezdové koleje a potom tlačítko u staniční koleje 1, znamená to že má být postavena cesta z vjezdu na kolej 1.

Panelové dekodéry do verze 7 mohou používat 16 kombinací, Tlačítka musí být připojena k dekodéru němž je definována kombinace.

Panelové dekodéry od verze 9 mohou používat 24 kombinací. V těchto kombinacích mohou být použita rovněž tlačítka připojena k jiným dekodérům.

Kombinace tlačítek mohou být nastavena pro aktivaci stisknutím obou tlačítek současně, nebo postupně jedno po druhém ve stanoveném čase a může být stanoveno zda má záležet na pořadí stisku. Příkladem použití této možnosti může být že bude-li stisknuto nejdřív tlačítko na vjezdu a potom tlačítko u koleje 1, budou návěstidla nastavena pro vjezd z trati na kolej 1, a v opačném směru, bude-li nejprve stisknuto tlačítko u koleje 1.

Maximální čas mezi stiskem tlačítek může být nastaven do 15 sekund. Je-li tento čas nastaven na 0, znamená to, že musí být obě tlačítka stisknuta současně, aby to bylo považováno za kombinaci tlačítek.

Poznámka – je možné mít vizuální kontrolu že panel čeká na stisknutí druhého tlačítka pomocí LED, která bude rozsvícena po tuto dobu (může pro to být použita jedna LED společná pro jeden panel).

Musí být použito číslo vstupu připojeného tlačítka. Od verze fw 8 je možné použít reálné adresy (v rozsahu 1 – 2047). Jsou-li použity reálné adresy, musí mít připojení kde je tlačítko připojeno "adresu kombinace" a stanovenou adresu. V tomto případě může být tlačítko připojeno ke kterémukoli panelovému dekodéru, nikoli pouze v tom v němž je naprogramována definice kombinace.

Pro každou kombinaci tlačítek mohou být aktivovány dvě adresy. To umožňuje použití jedné adresy pro cestu a druhou pro nastavení směru návěstidel, ale obě adresy mohou být použity pro jakýkoli účel.

Podpora pro kombinace tlačítek je v SV600 a následujících.

5 DETEKCE OBSAZENÍ ZÁVISLÁ NA SMĚRU JÍZDY

V některých případech může být užitečné aby indikace obsazení poskytovala informaci o směru jízdy vlaku.

Směrově závislá detekce je založena na dvou detekcích umístých blízko u sebe. Logika zaznamená že se vlak pohybuje mezi těmiti dvěma detekcemi a pošle hlášky obsazení závislé na směru jízdy.

Směrově závislá detekce bude mít dvě adresy, indikující směr, jendnu pro směr A do B a druhou pro směr B do A.

Dekodér může mít celkem osm směrově zásilých detekcích, každou z detekcí pro oba směry jízdy. Adresy jsou založeny na jedné počáteční adrese, definované v SV 360 "Směrově závislý status"->"Počáteční adresa. První z těchti osmi deekcí bude používat počáteční adresu pro směr A do B adresu +1 pro směr B do A. Druhá detekce bude používat počáteční adresu +2 pro směr A do B, atd.

Pro každou směrově závislou detekci jsou definovány dvě dresy normálních detektorů obsazení, na nichž je směrově závislá detekce závislá.

Tyto normální adresy detekce jsou definovány v Sv "Direction dependent status"->"Direction dependent status X: Address A" a "Direction dependent status"->"Direction dependent status X: Address B".

Normální detekce použitá pro směrově závislou detekci může být nadále použita jako normální detekce.

Směrově závislá detekce bude signalizovat "Obsazeno" jakmile vlak dosáhne rozhraní mezi dvěma normálními detektory, tedy v okamžiku kdy oba detektory signalizují "Obsazeno".

Směrově závislá detekce bude signalizovat "Volno" jakmile vlak dosáhne rozhraní mezi dvěma normálními detektory, tedy v okamžiku kdy jeden z detektorů signalizuju "Volno".

Zpoždění pro akceptování normálního detektoru přecházejícího z "Obsazeno" do "Volno" je nastavitelné. To lze použít pro minimalizaci problému když kupříkladu má vlak špatný odběr proudu.

Zpoždění se nastavuje v SV 362 "Direction dependent status"-> "Delay free status (O,1 s)". Tento čas se zadává v desetinách sekundy, hodnota 10 tedy znamená zpoždění 1 sekundu.

6 INICIACE PŘI ZAPNUTÍ

V okamžiku zapnutí napájení panel nezná stav výhybek, návěstidel atd. na kolejišti. Během přestavování tyto výhybky sdělí svůj stav a jakmile se to uskuteční, LED na panelu se začnou rozsvěcet.

Aby mohl panel indikovat hned od počátku správné stavy, je možné konfigurovat panelový dekodér, aby poslal po LocoNetu hlášku požadující aby všechny prvky sdělily svůj stav.

To se konfiguruje v SV 24 "Iterrogate at startup". Tady lze nastavit panelový dekodér tak, aby se dotázal na sta několik sekund po spuštění.

Toto nastavení specifikuje čas po náběhu že má být spuštěn dotaz. Je důležité nastavit dostatečně dlouhý čas, aby měly ostatní komponenty čas k nastartování. Napříkla návěstní dekodér startuje pomalu, je-li jeho aplikována jeho testovací funkce "light all at startup".

Pozor, je-li na kolejišti více než jeden prvek schopný dotazu na stav, pak jen jede musí provést dotaz. Všechny prvky uslyší stavové zprávy.

Dotazování lze aktivovat také příslušně naprogramovaným tlačítkem.

7 ZAMYKÁNÍ PANELU

Někdy má být ovládací panel zamčen proti změnám. To může být případ použití více panelů, jako je lokální panel v malé stanici a vzdálený ovládací panel v nejbližší velké stanici. Jestliže je to tento případ, může být vhodné otevřít místní ovládací panel když je to potřebné, ale ponechávat jej v ostatní době zamčený.

Zamčení znamená že zvilená tlačítka nebudou aktivní. U každého tlačítka je možné zvolit má-li být zahrnuto do zamčení panelu. Zamčení nemá vliv na indikaci LED, takže ty ukazují správný stav.

Panl se zamkne vysláním ovládacího příkazu s "0/Thrown" na adresu panelu. Pro odemčení panelu je vyslán příkaz "1/Closed"-

Panel odpoví odpovídajícím stavem "Thrown", nebo "Closed"

7.1 ZAMČENÍ Z JINÉHO PANELU

Máte-li dva panely a chcete jen zamknout z druhého, potom se tlačítko nastavené jako "switch toggle" naprogramuje na adresu zamykatelného panelu.

Zpětné hlášení umožňující vidět že je panel zamčen lze realizovat LED naprogramovanou na "switch thrown". Tato LED bude svítit, bude-li panel zamčen.

Požadujete-li zamknout více panelů, je potřeba zadat více adres. To je možné uskutečnit naprogramováním cesty.

7.2 ZAMČENÍ KLÍČEM

Častým požadavkem je možnost zamčení lokálního panelu klíčem. To se realizuje elektrickým spínačem ve formě klíče. Ten se připojí ke vstupu naprogramovanému jako "Switch Closed/Thrown" s vlastní adresou. Panel se odemkne když klíč aktivuje vstup, a zamkne když klíč vstup deaktivuje.

8 PŘÍKLAD POUŽITÍ TLAČÍTEK A LED V OVLÁDACÍM PANELU

Obvyklým způsobem ovládání výhybky je tlačítkem a dvěma LED indikujícími aktuální stav.

Obrázek ukazuje tlačítko připojené ke vstupu 1 panelového dekodéru a dvou LED připojených jako LED 1 a 2

Naprogramuje se to tak, aby se stav výhybky změnil při každém stisknutí tlačítka a LED aby se rozsvítily v závislosti na poloze výhybky. Panelový dekodér bude naprogramován následovně:

Vstup 1, typ "Switch Toggle"

LED 1, typ "Switch Closed"

LED 2, typ "Switch Thrown"

Servo dekodéry MGP mohou hlásit "neznámý stav" a panelový dekodér MGP může tuto informaci využít.

V servo dekodéru se nastaví SV 42 "typ zpětného hlášení" – s informací neznámého stavu

V panelovém dekodéru se LED 3 konfiguruje jako LED 3, typa "neznámý stav výhybky".

9 AUTOMATICKÁ ODPOVĚĎ PRO EXTERNÍ VÝHYBKY

"Automatická odpověď" je k dispozici až od verze 9!

Když výhybka přijme na své adrese příkaz, reaguje na něj a odpoví s novým stavem. Tato informace o stavu může být využita ostatními prvky systému, jako například návěsti závislé na poloze této výhybky.

Vyskytují se také výhybkové dekodéry, které nemohou hlásit svůj stav. Typickým příkladem jsou běžné výhybkové dekodéry. Nejlepším řešením je tyto dekodéry nahradit dekodéry umožňujícími informaci o stavu poskytnout. Jestliže však chcete nadále použít dekodéry které poskytnutí informace o stavu neumožňují, může panelový dekodér odpověď simulovat.

Lze použít adresový prostor do nějž panelový dekodér vyšle zprávu o stavu jakmile obdrží příkaz pro přestavení výhybky. Panelový dekodér vyšle odpověď se stavem jako kdyby adresovaná výhybka změnila stav. Pamatujte, že půjde o odhad stavu. Jestliže výhybka z jakéhokoli důvodu nebude na příkaz k přestavení reagovat, nebude hlášený stav odpovídat.

Adresový prostor je dán počáteční adresou a počtem adres na které má být reagováno. Jestliže tedy chcete použít adresy 100 – 124, zvolte startovací adresu 100 a počet adres 25.

Adresy v tomto rozsahu mohou mít pouze dekodéry, které vlastní informaci o stavu neposkytují!

10 AKUSTICKÁ ODEZVA PRO TLAČÍTKA

Tato funkce je k dispozici až u dekodérů od verze 9!

Dekodér má 16 vstupů. Je-li požadována zvuková odezva stisku tlačítek, lze vstup 16 použít pro vysílání impulsů do zvukového generátoru. Jako zvukový generátor je možné použít malý piezo zvukový generátor. Ten se připojí kladným pólem na plus pól dekodéru a záporným pólem na vstup 16.

Nastavení zvuku se uskuteční v SV 27. Je možné nastavení pro libovolný stisk nebo je-li aktivována kombinace dvou tlačítek-

11 SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

Upozornění – některé SV jsou viditelné pouze když je programovací aplikace v "pokročilém módu"!

LocoNetové dekodéry mají uloženu konfiguraci v systémových proměnných, SV. Ty lze měnit v programovací aplikaci.

V současnosti existují následující systémové proměnné.

Číslo SV

Verze dekodéru


21

Adresa dekodéru

Identifikuje dekodér během programování


24

Dotaz po zapnutí

Po zapnutí je ke všem prvkům na LocoNetu vyslána žádost o sdělení stavu. Má-li být dotazování použito, toto SV znamená počet sekund než je dotaz poslán. Veškerá zařízení na LocoNetu potřebují nějaký čas než jsou schopná ohlásit jejich stav. Není-li dotazování použito, má toto SV hodnotu 0.


25, bit 0

Odeslat hlášku výhybky/přepínače

"Je-li tlačítko ve stavu ZAPNUTO" – 0

"Je-li tlačítko ve stavu VYPNUTO a ZAPNUTO" - 1


25, bit1

Blikání v neznámém stavu

Neblikat – 0

Blikat - 1


25, bit2

Sekvenční testování LED

Všechny LED se po zapnutí krátce rozsvítí