Propojení systému

Funkční schéma propojení komponent MGP

Obrázek představuje příklad propojení jednotlivých komponent zařízení MGP, postačující pro ovládání menší stanice. Jsou zde jako příklad dva výhybkové dekodéry a jeden servodekodér, je samozřejmě možno použít jedno nebo druhé, je ale možné i obojí, pokud se uživatel rozhodne ponechat původní motorické nebo impulsní přestavníky a pro novou část kolejiště použít jako přestavníky serva. Počet jednotlivých dekodérů není omezen, je-li potřeba třeba patnáct výhybek, použijí se tři dekodéry, je-li potřeba dvacet návěstidel, použijí se dva návěstní dekodéry. Podobně je možné v ovládacím panelu použit dva nebo více panelových dekodérů, je-li potřeba použít víc tlačítek nebo víc indikačních LED.

U menších stanic obvykle stačí použít jediný síťový zdroj připojený k napájecímu modulu, z nějž se rozvádí napájení ke všem komponentám.

Systém MGP je navržen pro provoz bez centrály a krajní vodiče (1 a 6) kabelů LocoNet se používají pro napájecí napětí 12 V. Při propojení s ovládací centrálou je proto nezbytné použít napájecí desku 12/5 V a na ní odstranit propojky vodičů 1 a 6. Od června 2023 se u některých dekodérů používá možnost jejich napájení přímo z kabelu LocoNetu. Pokud se takové dekodéry použijí přímo ve spojení s centrálou, je nutné na nich odstranit propojky vodičů 1 a 6 a dekodéry napájet samostatným přívodem. V současné době se to týká panelových dekodérů, servodekodérů a návěstních dekodérů.

Užitečné je to především u panelových dekodérů, ovládací panel pak stačí připojit pouze kabelem LocoNetu. U větších stanic může (u nichž je více panelových dekodérů a více indikačních LED) být nezbytné použít samostatný napájecí zdroj, případně více zdrojů, zůstává ale stále jen jediný rozvod LocoNetu, po němž se realizuje veškerá komunikace mezi komponentami, přenáší se tam jak ovládací povely, tak zpětné hlášení o stavu výhybek a obsazení úseků.

LocoNet terminátor

Tento modul je nutný v případě, kdy není zařízení připojeno k centrále disponující Loconetem. Umožňuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými komponentami prostřednictvím LocoNetu. V návodu k němu je popis propojek, které je potřeba nastavit podle způsobu napájení.

Panelový dekodér

Panelový dekodér je základem pro ovládání systému (jak si ale ukážeme v popisu výhybkového dekodéru a servodekodéru, není nezbytný, jestliže uživateli stačí přímé ovládání výhybek).

Panelový dekodér má 16 široce programovatelných vstupů, umožňujících například připojení ovládacích tlačítek nebo vstupů detekce obsazení. Každý vstup je programovatelný samostatně a může (ale nemusí) mu být přidělena adresa, což zjednodušuje a zpřehledňuje programování celého systému.

Další funkcí je sběrnice, umožňující prostřednictvím driverů připojení až 63 LED. Ty jsou volně programovatelné, mohou na panelu zobrazovat například postavení výhybek, nastavení cest, stav návěstidel, stav obsazení úseků.

Napájecí napětí panelového dekodéru je 5 V, jak již bylo řečeno, u provedení od června 2023 může být napájení řešeno z rozvodu LocoNetu.

Výhybkový dekodér

Výhybkový dekodér je určen pro připojení a ovládání výhybek. Umožňuje připojit jak motorické výhybky (např. MP1, MP5, "želvy"), tak elektromagnetické a impulsní výhybky. V nejnovějším provedení umožňuje i použití přestavníků PECO, což pro jejich velké proudové nároky řada výhybkových dekodérů různých výrobců neumožňuje. Pozor, starší verze dekodéru toto neumožňují!

Ovládání výhybek je možné přímým připojením pěti tlačítek – každé tlačítko ovládá buď jednu výhybku, nebo přednastavenou cestu, sestávající až ze šesti výhybek (může jít i o výhybky jiného dekodéru).

Pokud se tyto vstupy nevyužijí pro připojení tlačítek, lze je použít pro zpětné hlášení o stavu obsazení. Zpětné hlášení o poloze výhybek není nutné, protože dekodér tuto informaci přenáší po LocoNetu automaticky, bez potřeby u přestavníku instalovat mikrospínače nebo využívat přepínacích kontaktů přestavníku.
Specialitou tohoto dekodéru, odlišující ho od všech výhybkových dekodérů na trhu, je funkce "pravidel", jimiž lze určit podmínky, které je nutné splnit, aby bylo možné výhybku přestavit. Je zde také funkce "zámku", jímž lze znemožnit přestavení (třeba i přestavení do konkrétní polohy, lze tedy například zamezit přestavení výhybky na dosud neexistující kolej, nebo třeba zamknout celý ovládací panel (třeba v případě ovládání kolejiště z jiného panelu nebo z počítače).

Je také možné naprogramovat zpoždění aktivace po obdržení příkazu k přestavení a lze nastavit zda má být zpoždění aplikováno před pohybem nebo po pohybu. Potom je možné aby se příkazem aktivovalo například výstražné zařízení a závory se spustily až po nastavené prodlevě, nebo po pohybu, kdy se například zpožděný příkaz jiné výhybce pošle až po uplynutí nastavené doby.

Další funkcí je "spoušť", umožňují jednou výhybkou výhybku jinou, třeba pro případ kolejové spojky. Na rozdíl od případu, kdy se obě výhybky kolejové spojky připojí na jeden výstup, je možné dekodér naprogramovat tak, aby přestavení kterékoli výhybky tvořící kolejovou spojku při přestavení do polohy umožňující průjezd spojkou automaticky přestavilo protější výhybku do odpovídající polohy, přitom ale při přestavení do polohy neodpovídající průjezdu nezpůsobí přestavení té druhé. To má význam například při zobrazení cest na ovládacím panelu.

Dekodér automaticky posílá panelovému dekodéru informaci o poloze výhybky, není tedy nutné používat přepínací kontakt na výhybkovém přestavníku.

Servodekodér

Servodekodér slouží pro připojení serv, která lze použít pro přestavování výhybek, ale také pro další účely, například ovládání závor, vrat, mechanických návěstidel.

Ovládání serv je možné přímým připojením pěti tlačítek – každé tlačítko ovládá buď jednu výhybku, nebo přednastavenou cestu, sestávající až ze šesti výhybek (může jít i o výhybky jiného dekodéru).

Pokud se tyto vstupy nevyužijí pro připojení tlačítek, lze je použít pro zpětné hlášení o stavu obsazení. Zpětné hlášení o poloze výhybek není nutné, protože dekodér tuto informaci přenáší po LocoNetu automaticky, bez potřeby u přestavníku instalovat mikrospínače nebo využívat přepínacích kontaktů přestavníku.
Specialitou tohoto dekodéru, odlišující ho od všech výhybkových dekodérů na trhu, je funkce "pravidel", jimiž lze určit podmínky, které je nutné splnit, aby bylo možné výhybku přestavit. Je zde také funkce "zámku", jímž lze znemožnit přestavení (třeba i přestavení do konkrétní polohy, lze tedy například zamezit přestavení výhybky na dosud neexistující kolej, nebo třeba zamknout celý ovládací panel (třeba v případě ovládání kolejiště z jiného panelu nebo z počítače).

Je také možné naprogramovat zpoždění aktivace po obdržení příkazu k přestavení a lze nastavit zda má být zpoždění aplikováno před pohybem nebo po pohybu. Potom je možné aby se například příkazem okamžitě aktivovalo výstražné zařízení a závory se spustily až po nastavené prodlevě, nebo po pohybu, kdy se například zpožděný příkaz jiné výhybce pošle až po uplynutí nastavené doby.

Další funkcí je "spoušť", umožňují jednou výhybkou výhybku jinou, třeba pro případ kolejové spojky. Dekodér je možné naprogramovat tak, aby přestavení kterékoli výhybky tvořící spojku při přestavení do polohy umožňující průjezd spojkou automaticky přestavilo protější výhybku do odpovídající polohy, přitom ale při přestavení do polohy neodpovídající průjezdu nezpůsobí přestavení té druhé. To má význam například při zobrazení cest na ovládacím panelu.

Dekodér automaticky posílá panelovému dekodéru informaci o poloze výhybky, není tedy nutné používat přepínací kontakt serva na výhybkovém přestavníku.

Na desce dekodéru je pět relé, určených pro napájení vodivých výhybkových srdcovek.

Je k dispozici i možnost indikace kdy je servo v pohybu mezi koncovými polohami.

Napájecí napětí panelového dekodéru je 5 V, u provedení od června 2023 může být napájení řešeno z rozvodu LocoNetu a není zapotřebí samostatný přívod.

Návěstní dekodér

Návěstní dekodér umožňuje připojení deseti návěstidel nebo přejezdové signalizace. Ovládání je jednoduché, uživatel nastaví podmínky pro zobrazení příslušného návěstního znaku, například postavení výhybek v dané cestě. Dekodér disponuje českou návěstní soustavou, jestliže tedy jsou výhybky tvořící cestu postaveny do polohy přímo, zobrazí se návěst "stůj" nebo "výstraha", jsou-li výhybky postaveny pro vjezd odbočkou, zobrazí se návěst "40 km/h". Dekodér umožňuje návěštění podle rychlostní návěstní soustavy ČD/ČSD, návěst vjezdového návěstidla pak automaticky odpovídá návěsti na odjezdovém návěstidle. Naprogramovaní rychlostní soustavy u stanice s větším počtem dopravních kolejí ovšem vyžaduje trochu přemýšlení při programování, realizovatelné ale je.

Návěstidla se připojují prostřednictvím sběrnice pomocí driverů. Ty mají výstupy pro připojení tří nebo šesti LED. Připojují se přímo, bez omezovacích odporů.

Návěstní dekodér má také 16 vstupů, které lze využít pro detekci obsazení nebo pro indikaci polohy výhybek.

Napájecí napětí panelového dekodéru je 5 V, u provedení od června 2023 může být napájení řešeno z rozvodu LocoNetu a není zapotřebí samostatný přívod.

Detektory obsazení

Detektory na indukčním principu

Výhodou těchto detektorů je, že v detekovaném úseku nedochází k žádnému snížení rychlosti projíždějícího vlaku a detekce není galvanicky propojena s kolejovým napájením z centrály. Jednotlivé detekční cívky nejsou navzájem propojené, je proto možné tento detektor použít i v případě individuální detekce vratné smyčky. V nabídce jsou alternativy se dvěma nebo pěti detekčními cívkami.

Detektory na principu diodového můstku

Nevýhodou těchto detektorů je fakt, že na diodách dochází k úbytku napětí a při vjezdu z nedetekovaného úseku dojde k určitému snížení rychlosti. Výhodou je o něco nižší cena. V nabídce je detektor pro 8 detekovaných úseků.