Návod k programování

Programování panelového dekodéru programovací aplikací (úprava duben 2022, srpen 2023)

Pozor, u provedení s černou základní deskou (od června 2023) je napájení realizováno z kabelu LocoNetu. Pokud chcete dekodér použít s napájením z rozvodu 5 V jako dosud, je třeba na desce odstranit propojky LN-P.1 a LN-P.2!

Než začnete s programováním, je potřeba si připravit informace, které pak budete do programovací aplikace potřebovat. V první řadě je potřeba si připravit schema stanice nebo layoutu pro ovládací panel, v němž si označíte (pojmenujete) veškeré prvky (výhybky, tlačítka).

Před programováním panelového dekodéru je zapotřebí mít naprogramovány dekodéry přestavníků výhybek, jejich adresy je dobré si pro přehlednost zapsat do schématu.

Je účelné si vytvořit tabulku, do níž si tyto údaje uložíte.

Následně je třeba naprogramovat cesty. Cestou se rozumí sestava výhybek, kterou má vlak projet z jednoho bodu do jiného. Výhybek tvořících cestu může být šest. U každé výhybky je třeba zadat její číslo (to je možné zvolit libovolně v rámci volných adres LocoNetu (u výhybkového dekodéru se volí vždy pouze adresa první, adresy ostatních následují). . V jednom dekodéru je možné naprogramovat 12 cest, ale 24 kombinací tlačítek (viz následující krok). To umožní automatické stavění cest pro oba směry.. U cesty nezáleží na pořadí výhybek, důležitá je poloha každé z výhybek ("přímo" nebo "do odbočky"). Také pro vytváření cest je vhodnou pomůckou tabulka.

V dalším kroku se volí odkud a kam má vlak v rámci cesty jet. Volí se zadáním kombinace tlačítek, určující odkud a kam vlak pojede. Při programování je možné používat buď přímo čísla vstupů, nebo vstupům přidělit adresy. Praktičtější a přehlednější (zejména u větších stanic s několika panelovými dekodéry) je použít adresy, jestliže potom například použijeme dva dekodéry, je pak v dalším postupu jednodušší použít adresu, než si pamatovat že třeba jde o třetí vstup na druhém dekodéru. Do schématu ovládacího panelu je jednodušší si k tlačítku napsat adresu než "třetí vstup dekodéru x". Tyto adresy je možné si zvolit v podstatě libovolně v rámci rozsahu adres LocoNetu, tedy 1 – 2048, je ale třeba mít na paměti, že se v celém systému smí adresa použít pouze jednou.

Každá kombinace tlačítek může zadávat dva příkazy. Jedním je adresa cesty vytvořené v předchozím kroku, druhý příkaz umožňuje, aby zároveň došlo k nastavení návěstidla. Zadává se pouze adresa návěstidla, příslušný návěstní znak vytvoří návěstní dekodér na základě postavení výhybek ve zvolené cestě, detekce obsazení a dalších podmínek (viz návod k návěstnímu dekodéru).

Upozornění

Některé nově naprogramované změny se do zařízení definitivně uloží až po vypnutí a opětném zapnutí systému. Je proto zapotřebí po uskutečněném naprogramování systém vypnout a zapnout.

Po spuštění programovací aplikace klikneme na položku Panelového dekodéru. Ta bude mít v defaultním provedení adresu a v názvu typové označení 126-1-4 (následně je možné tam zadat požadovaný název).

Nyní přistoupíme k programování jednotlivých položek programovací aplikací.

K dispozici se postupně otevřou následující nabídky:

Obecné info o dekodéru

Po rozkliknutí se otevře následující nabídka:

2: Verze software. Tato položka je pouze informativní

3: Sériové číslo. Tato položka je pouze informativní

7: Identifikační číslo výrobce. Tato položka je pouze informativní

8: ID vývojáře. Tato položka je pouze informativní

9: TD produktu. Tato položka je pouze informativní

21: Adresa dekodéru. Zde je možné zvolit adresu, defaultně je zde adresa 20. Postup zadání nové adresa a její uložení do dekodéru je popsán v návodu k programovací aplikaci v kapitole 2.1. Každý panelový dekodér má pouze jednu adresu, má-li adresu třeba 20, může mít případný další adresu 21.

Následně je třeba kliknout na ^ , tím dojde k návratu na hlavní nabídku.

Obecné

Po rozkliknutí se otevře následující nabídka:

24: Výzva k ohlášení po zapnutí

Defaultně je zde "Ne", doporučuji změnit na "Po 2 s", což zajistí že po zapnutí všechna zařízení ohlásí svůj aktuální stav

25: Tlačítko zprávy výhybky zap/vyp.

Defaultní hodnota je "normální stav – zapnuto". Je tím zajištěno, že se do panelu přenáší informace o skutečném stavu výhybky. Ponechat tento defaultní stav,

25: Blikání v neznámém stavu.

Defaultní poloha je "Bez blikání", znamená to že indikace polohy výhybky svítí trvale. Alternativa "Bliká" je vhodná pro speciální případy a znamená že poloha výhybky není známá. Doporučuji ponechat výchozí hodnotu.

25: Blikání LED po zapnutí.

Při volbě "Ano" po zapnutí krátce bliknou všechny LED na panelu, je to praktické pro kontrolu jejich činnosti. Výchozí poloha je ale "NE", je dobré to změnit.

25: Použij zamknutí panelu.

Výchozí hodnota je "Ne", volba "Ano" určuje že panel bude umožňovat zamčení.

25: Použijte přepínač výhybky bez odpovědi.

Výchozí hodnota je "ne". Zde je třeba nastavit "ano", jestliže se mají ovládat výhybkové dekodéry jiných výrobců. Pokud se zde ponechá "ne", musí být použity výhybkové dekodéry nebo servodekodéry MGP, ty totiž automaticky potvrzují přestavení do zadané polohy.

25: Odeslat kolejové napájení ZAP během dotazování: Ponechat ne, je to speciální funkce nutná pro některá zařízení jiných výrobců.

27: Akustická odezva tlačítek, typ Výchozí hodnota je "ne". Lze volit také "všechna tlačítka" nebo "Aktivace pouze kombinací tlačítek". Volby jsou "všechna tlačítka", tedy pro stisk jakéhokoli tlačítka, a "pouze při aktivaci kombinace", tedy při dvoutlačítkové volbě cest.

27: Akustická odezva tlačítek, trvání (*0,1s) Volí se doba akustické odezvy

26: LED – testovací sekvence.

Výchozí hodnota 0, uvede se počet použitých LED, které budou použity. Kromě fyzicky přítomných LED může jít i t.zv. "virtuální" LED, tedy LED které umožňují určité vazby nebo závislosti, ale neexistují a nemusí pro ně být použity fyzické LED drivery. K používání LED se připravuje samostatný návod.

90: Banka intenzity 0: hodnota intenzity.

Zde a v následujících sedmi "bankách" je možné volit intenzitu svícení jednotlivých LED, lze tak přizpůsobit intenzitu světla typu použitých LED (bílé jsou obvykle intenzivnější, také se liší novější a starší LED, atd. Volí se v procentech), u zadání významu jednotlivých LED se pak zadá která "banka" se má použít. Lze také volit zda má LED svítit trvale, nebo blikat, u blikání lze navíc volit jeho frekvenci.

Vstup

Zde se postupně volí vlastnosti jednotlivých vstupů, volí se jednotlivě pro každý vstup samostatně. Popsán je zde pouze vstup 1, způsob nastavení je stejný, liší se pouze čísla SV.

30: Vstup 1, typ

zde se volí způsob jak bude vstup použit, může se použít jak pro příkazy (zpravidla tlačítkem a určuje typ chování tlačítka a co jeho tisk způsobí), nebo vyvolá informaci o stavu.

Volby jsou následující:

Zde je řada voleb. Jejich význam je následující:

"Výhybka přepnutí" se použije při přestavování tlačítkem, jehož každý stisk přestaví výhybku do opačné polohy.

"Výhybka do odbočky" přestaví výhybku stiskem tlačítka do odbočky

"Výhybka přímo" přestaví výhybku stiskem tlačítka do polohy přímo

Tyto volby se použijí, je-li požadováno ovládání výhybky dvěma tlačítky

"Výhybka přímo"/do odbočky" se použije v případě, kdy je pro přestavování výhybky použit přepínač se dvěma stavy, ve stavu sepnuto je výhybka přímo, ve stavu rozpojeno je ve stavu do odbočky

"Adresa kombinace" se použije v případě, kdy tlačítko slouží pouze jako tlačítko pro volbu cest

Ostatní volby slouží pro případ, kdy jsou vstupy používány například pro informaci o stavu příslušného prvku do Loconetu. Jestliže

Je tlačítko použito v případě, že je třeba vyslat informaci že je sepnuto pouze po dobu kdy je stisknuto, je nutné zde zvolit

 • žádný (vstup se nepoužívá)
 • výhybka se přestavuje (sepnutí vyvolá změnu, například způsobí přestavení výhybky do opačného stavu)
 • výhybka do odbočky (sepnutím se výhybka přestaví do odbočky)
 • výhybka přímo/do odbočky (sepnutím se výhybka přestaví do stavu přímo a rozpojením do stavu do odbočky)
 • Stav přepínač (musím teprve objasnit)
 • Stav obsazeno (sepnutím odešle informaci o stavu obsazeno)
 • Stav volno (sepnutím odešle informaci o stavu volno)
 • Stav volno/obsazeno (sepnutím odešle informaci o stavu volno, rozpojením o stavu obsazeno)

Tuto volbu je nutné použít v případě, kdy je vstup použit pro detekci obsazení, ale také v případě kdy je třeba, aby na sběrnici byl stav "obsazeno" pouze po dobu kdy tlačítko držíme stlačené a "volno" jakmile tlačítko pustíme. Je to nutné například u tlačítka jímž rušíme návěst "volno" nebo "posun dovolen"

 • Vyzvat (odešle zprávu vyzývající aby všechny komponenty ohlásily svůj aktuální stav)
 • Adresa kombinace (používá se při dvoutlačítkové volbě, nachází li se definice kombinace na jiném dekodéru)

Tuto volbu je nutné použít v případě, kdy je tlačítko použito k volbě cest. V tomto případě se používá adresa tlačítka, ne pořadové číslo vstupu!

 • Stav výhybky střídavě (pro případ kdy stisknutí způsobí změnu stavu bez ohledu na předchozí stav, například přestavování jedním tlačítkem)
 • Stav výhybky do odbočky (sepnutím odešle informaci stavu do odbočky)
 • Stav výhybky přímo (sepnutím odešle informaci o stavu přímo)
 • Stav výhybky přímo/do odbočky (sepnutím odešle informaci stavu přímo, rozpojením do stavu do odbočky)

31: Adresa.

Zde je možné zvolit adresu, která má být vyslána po aktivaci (závisící na typu). Jedná-li se o tlačítko určené pro dvoutlačítkovou volbu, není zadání adresy nutné, do definice cesty se místo adresy zadává číslo vstupu, je ale vhodnější adresu zvolit (lze vybrat jakoukoli v rozsahu 1 – 2048, je třeba dbát aby již nebyla použita pro jinou funkci nebo činnost). Umožňuje to například používat tlačítka fyzicky připojená k jednomu panelovému dekodéru používat při zadávání cest jiným panelovým dekodérem

30: Vstup 1, iniciovat

Zde je možné zvolit aby byl tento vstup iniciován při zapnutí.

32: Lze zamknout

Zde je možné určit, zda lze tento vstup zamknout například mechanickým klíčem nebo dálkově příkazem z jiného panelu.

LED

Před programováním jednotlivých LED je velmi vhodné si připravit tabulku, do ní si zapisovat význam jednotlivých LED a u každé uvést její případnou závislost na jiné LED nebo na skupině LED. Je možné si čísla jednotlivých LED zakreslit do schématu, ale přesto je vhodná i tabulka.

Zde se určuje význam (tedy určení) jednotlivých LED. Nastavuje se pro každou LED samostatně, společné je základní nastavení intenzity, je ale možné pro každou jednotlivou LED určit intenzitu jejího svitu.

104: LED1, Typ

zde se určuje co bude vyjadřovat, možné volby jsou:

žádný – je nepoužita

zapnuto – znamená že adresa (viz další nastavení) je ve stavu "1"

Výhybka do odbočky

Výhybka přímo

Stav obsazeno (detekce obsazení)

Stav volno (detekce obsazení)

Neznámý stav výhybky (svítí po dobu kdy se výhybka pohybuje mezi oběma stavy, lze nastavit i blikání)

105: LED1, Adresa

Zde se uvede adresa výhybky, návěstidla, detektoru obsazení, zapnutí nějaké funkce atd.

104: LED1, Skupina intenzity

Zde lze vybrat jednu z přednastavených skupin intenzity a přizpůsobit tak svítivost

LED1 Závislost

Zde je možné naprogramovat závislost mezi jednotlivými LED:

296: Závislost LED: závisí na

Zde je možné volit zda má být tato LED závislá na jiné LED nebo na skupině LED

296: Závislost LED: číslo

Volí se na které LED nebo skupině LED má být tato LED závislá.

296: Závislost LED, svítí když

Zde je možno zvolit zda se má rozsvítit jestliže ta na které závisí svítí nebo je zhasnutá.

Totéž obdobně platí obdobně pro LED2 až LED63

Skupiny LED

Skupina LED1

Je možné využít celkem 12 skupin LED po čtyřech LED. Skupina je aktivní, je-li aktivní kterákoli nebo několik ve skupině.

Cesty

Jeden panelový dekodér umožňuje naprogramovat 12 cest. Každá cesta má svou adresu, což umožňuje volbou této adresy cestu aktivovat, zobrazovat nebo jinak využívat stav zda je zapnuta nebo ne. To lze využívat třeba na indikaci jejího zapnutí rozsvícením určité zvolené LED, lze to ale využívat v logických funkcích, třeba k zajištění že je možné nějakou akci uskutečnit nebo naopak zakázat je-li cesta aktivní.

Volbou stavu "zapnuto" příslušné adresy je možné cestu aktivovat, volbou stavu "vypnuto" ale není možné cestu zrušit! Ke zrušení cesty dojde automaticky, jakmile se změní poloha některé z výhybek.

Cesta může standardně obsahovat šest výhybek. Při aplikaci následujícího postupu je ale možné, aby jich cesta obsahovala více.

V případě dlouhých cest je obvyklé, že některé cesty budou mít určité úseky shodné. Potom je možné tyto shodné úseky definovat jako sub-cesty a adresu takové sub-cesty potom použít v dalších cestách místo adresy výhybky (pokud se místo adresy výhybky použije adresa cesty, zadá se u ní stav "přímo").

Budeme-li mít cestu vedoucí přes V1,V3,V4,V5,V6,V7 a druhou cestu z téměř stejného místa vedoucí přes V2,V3,V4,V5,V6,V7, lze společnou část definovat jako jednu sub-cestu:

Cesta 3:V3,V4,V5,V6,V7.

Potom

Cesta 1 bude V1+Cesta 2

Cesta 2 bude V2+Cesta 3

(pokud se místo adresy výhybky použije adresa cesty, zadá se u ní stav "přímo").

Lze to kombinovat i dále, například

Cesta 1=V1+V2+V3+V4+V5+Cesta 2

Cesta 2= V6+V7+V8+V9+V10+ Cesta 3

Cesta 3= V11+V12+V13+V14+V15+V16

V tomto případě bude Cesta 1 ovládat 16 výhybek.

Na tomto místě je nutné upozornit na jeden z problémů překladu, pro stav adres se v originálu používají tytéž názvy "closed" a "thrown" u výhybek i spínačů, jenže u výhybek to znamená stavy "přímo" a "do odbočky", zatímco u spínače to znamená "zapnuto" a "vypnuto", může to znamenat i "zavřeno" a "otevřeno". V případě cesty bude "výhybka přímo" vyjadřovat stav "aktivní". Opačný stav u cesty se nepoužívá, cestu tedy nelze zrušit volbou "výhybka do odbočky". K rušení cest je nutné použít speciální postupy, popsané v samostatném materiálu.

400: Počáteční adresa cest

Zde se zvolí adresa první cesty ovládané tímto panelovým dekodérem, jestliže bude mít první adresu 1001, bude mít tuto adresu cesta 1, cesta 2 bude mít adresu 1002, poslední cesta definovaná tímto dekodérem bude mít adresu 1012.

401: Zpoždění cesty

Lze zvolit po jaké době se stavění cesty začne, zda má začít okamžitě, nebo až po uplynutí zde nastavené doby.

Cesta 1

402: Cesta 1, Aktivní

403: Výhybka 1: Adresa

Zvolí se adresa první výhybky v cestě

404: Výhybka 1: Směr

Zvolí se postavení výhybky (přímo nebo do odbočky)

Obdobně se zvolí adresy a postavení dalších výhybek v cestě.

Cesta 2

Postup je stejný jako o cesty 1, totéž platí pro ostatní cesty.

Stav závislý na směru

360: Počáteční adresa

Zvolí se počáteční adresa směrově závislé detekce obsazení. Další adresy budou tato adresa + 1, adresa +2, atd.

362: Zpoždění stavu volno (* 0,1 s)

Zpoždění pro přijetí změny mezi stavy "obsazeno" a "volno".

363: Směrově závislý stav 1: Adresa A (v současné verzi je zde text "stav závislý na směru , bude následně změněno)

Adresa první normální detekce, na níž je směrově závislá detekce založena.

365: Směrově závislý stav 1: Adresa B (v současné verzi je zde text "stav závislý na směru , bude následně změněno)

Adresa druhé normální detekce, na níž je směrově závislá detekce založena.

U dalších směrově závislých detekcí je postup stejný, celkem jich může být 8.

Kombinace tlačítek

V této části programování se programují kombinace tlačítek, jimiž se zadávají cesty.

600: Směrově závislé

Určuje zda volba cesty má být závislá na pořadí v němž budou tlačítka stisknuta. Volby jsou "0" – bez směrové závislosti, "1" – směrově závislé. Je-li panelový dekodér použit k ovládání zařízení jiných výrobců, musí zde být použita volba "bez směrové závoslosti.

600: Maximální čas mezi (0 – 15 s)

Určuje čas, který může mezi stiskem obou tlačítek uplynout

Následující volby menu slouží pro naprogramování jednotlivých kombinací, jichž může být celkem 24, nemusí se použít všechny.

Kombinace 1

604: Aktivní

Určuje se zda je tato kombinace použita

604: Použijte číslo vstupu nebo adresu

Je možné zvolit jeden ze způsobů zadávání cest, čísly vstupů nebo adresami tlačítek na těchto vstupech. Obojí je možné, pozor ale na to, že v případě použití adres je nutné u vstupů volit možnost "adresa kombinace".

605: "Tlačítko A". Vloží se číslo vstupu nebo jeho adresa, podle toho co bylo zvoleno v předchozím bodě. V následující verzi bude tato chyba opravena.

607: "Tlačítko B" . Vloží se číslo vstupu nebo jeho adresa, podle toho co bylo zvoleno v předchozím bodě.

Následující body jsou důležité, každá kombinace může vytvořit dva příkazy, jeden může například zadat adresu cesty, druhý určit adresu návěstidla, na kterém se má pro zvolenou cestu objevit příslušný návěstní znak. Příkazem může být jak stisk tlačítka, tak stav detekce obsazení.

609: Příkaz typ 1 (výstižnější by zde bylo "Typ příkazu 1", ale je problém s překladem, protože angličtina používá jiný slovosled a slova jsou nesklonná)

Volby jsou následující:

0 – nepoužit

1 - výhybka do odbočky

2 – výhybka přímo

3 – stav volno

4 – stav obsazeno

Tady je opět problém, že angličtina má stejné slovo "switch" pro výhybku i pro spínač/přepínač, takže "close" může být u výhybky "přímo", ale u spínače "sepnuto", "thrown" je u výhybky "do odbočky", ale "rozpojeno" nebo "vypnuto" u spínače.

S výrazy "close" a "thrown" je ještě další problém, "close" u adresy cesty znamená že je cesta aktivní, u detekce obsazení to znamená že je úsek obsazen. Thrown u detekce obsazení znamená že je úsek volný, u adresy cesty se "Thrown" nepoužívá.

- Jetliže tedy budeme chtít zvolit cestu tím že zvolíme její adresu, což vyžaduje zadat její adresu s příkazem "close", budeme zde muset vybrat příkaz "výhybka přímo". Obdobně to platí i pro příkaz ke zvolení návěsti. Pokusím se najít způsob jak tohle vyřešit, ovšem aby nebyla tvorba národních verzí příliš komplikovaná, je v originálu jediné slovo "switch" a lze mu přiřadit jediný český výraz. Zvolil jsem "výhybka", což je v případě dekodérů pro modelovou železnici častější, i když to v některých případech bude znít divně.

609: Příkaz adresa 1

Zde se zadá adresa pro příkaz pro volbu cesty (tedy její adresaa) nebo adresa návěstidla které má být nastaveno

611: Příkaz typ 2

zadává se obdobně jako u příkazu 1, stejný postup platí pro volbu adresy příkazu 2

Speciální

Jedná se o možnost automatického generování odpovědi výhybky. Přichází to v úvahu kdy nejsou použity výhybkové přestavníky MGP, což nedoporučuji používat, může to způsobit více problematických stavů.